Hovedseksjon

FAU

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

FAU-styret 2021/22: 

Leder: Christian Brandsnes
Andre i styret: Kristine Seeberg og Torleiv Helkås Hellesland 

Kontakt FAU:

epost: fau.lysejordet.skole@gmail.com

 

Foreldre som har spørsmål eller saker de ønsker at skal tas opp i FAU, bes om å ta kontakt med klassekontakt/FAU-representant i sin klasse.

Foreldreinformasjon:     

FAU har utarbeidet en foreldreguide med tips, råd og anbefalinger til foresatte ved Lysejordet skole. Foreldreguiden kan lastes ned her (PDF).

Om sykling til skolen:

Det er foreldre som avgjør om barna kan sykle alene til og fra skolen. Tidligere hadde skolene adgang til å regulere dette i sitt ordensreglement. Skolene kan fortsatt lage anbefalinger, i samarbeid med FAU. Uttalelse og anbefaling fra FAU ved Lysejordet skole kan leses her (PDF).

Papirdukker hånd i hånd

 

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Valgordninger FAU

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. På Lysejordet skole velges 2 foreldrerepresentanter i hver klasse, 1 FAU repr og en vara. Fortrinnsvis velges de i juni som repr for neste skoleår.

 

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU