FAU

FAU

FAU-styret 2019/2020: 

Leder: Christian Brandsnes
Økonomiansvarlig: Jon Einar Lunde

Kontakt FAU:

Foreldre som har spørsmål eller saker de ønsker at skal tas opp i FAU, bes om å ta kontakt med klassekontakt/FAU-representant i sin klasse.

Foreldreinformasjon:     

FAU har utarbeidet en foreldreguide med tips, råd og anbefalinger til foresatte ved Lysejordet skole. Foreldreguiden kan lastes ned her (PDF).

Om sykling til skolen:

Det er foreldre som avgjør om barna kan sykle alene til og fra skolen. Tidligere hadde skolene adgang til å regulere dette i sitt ordensreglement. Skolene kan fortsatt lage anbefalinger, i samarbeid med FAU. Uttalelse og anbefaling fra FAU ved Lysejordet skole kan leses her (PDF).

Papirdukker hånd i hånd

Foreldrefaddere på Lysejordet skole

Ved Lysejordet skole er det en gruppe foreldre som kaller seg faddere. Dette er en løst organisert gruppe som ønsker å bidra til å hjelpe andre foreldre og familier ved skolen. Fadderne guider gjerne nykommere i forhold til alt fra fritidsaktiviteter, første skoledag, hva som skjer på 17 mai, loppemarkedets plass som sosial arena, og annen mer eller mindre uskreven informasjon omkring livet ved Lysejordet skole.

I tillegg kan fadderne fungere som grunnlag for et nettverk for familier eller foreldre som trenger det, de kan være med i møter med skolen hvis man som forelder vil ha med seg noen og kan ellers hjelpe til i ulike situasjoner hvor det er godt å ha en ekstra voksenperson. Fadderne kan kontaktes via skolens helsesykepleiere linn.lovlimo@bun.oslo.kommune.no og vibeke.stampe@bun.oslo.kommune.no

In english: 

In addition to the formal structures at Lysejordet, there is an informal group of parents called «Faddere». Fadderne is a group of parents at Lysejordet,  who are available for parents and families that are new to the school or the country or are in a situation where an extra grown-up might help. The parents in the group of faddere are happy to share their knowledge about how things work at Lysejordet, who to contact, or what happens at the various occasions, such as first day of school, the Lysejordet flee-market or 17th of May.

Also, Faddere can help in establishing a network if you just moved here, can come with you to meetings with the school (pending on available time), or simply be someone to turn to. To get in touch with Fadderne, please contact the school nurses linn.lovlimo@bun.oslo.kommune.no and vibeke.stampe@bun.oslo.kommune.no

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Valgordninger FAU

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. På Lysejordet skole velges 2 foreldrerepresentanter i hver klasse, 1 FAU repr og en vara. Fortrinnsvis velges de i juni som repr for neste skoleår.

 

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU