Hovedseksjon

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Telefon: 23 46 54 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Alle henvisninger til PP-Tjenesten må gjennom skolen for skoleelever, og bydelen for barn under skolealder.

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjon om eleven oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.