Strategisk plan

Strategisk plan kan også lastes ned som pdf-fil her.

 

"GLEDE, KUNNSKAP, TRIVSEL"

 

Visjonen er glede, kunnskap og trygghet.

Visjon er glede, kunnskap og trygghet.
Alle elever skal møte faglige utfordringer og et motiverende og variert læringsmiljø innenfor trygge og forutsigbare rammer, der de voksne står sammen om å forvalte skolen felles standarder.

Hver elev skal få et tilpasset opplæringsmiljø slik at de opplever mestring i
skolehverdagen og har et godt læringsutbytte. På Lysejordet har vi også et sterkt fokus på musikk og kunst- og
håndverksfagene for å stimulere hele eleven i læringsprosessene.
Vi har satt ambisiøse mål innenfor de ulike områdene, faglige mål og mål som
omhandler læringsmiljøet. Med tett oppfølging på alle nivåer har vi høy grad av måloppnåelse –
noe som gjør oss stolte og glade for at nettopp Lysejordet skole er vår arbeidsplass! Gjennom
praktisering av åpen kommunikasjon på alle nivåer i skolen fremmer vi dialog og samarbeid med elever og
foresatte om mobbing og elevenes trivsel.

 

Oppsummering Strategisk plan

Lysejordets skoles strategiske plan for 2016 tar utgangspunkt i analyse av Lysejordet skoles resultater over tid. Disse skoledataene omfatter faglige elevresultater, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og observasjoner. Analyse av dataene viser at vi vil ha god effekt av å videreutvikle oppfølgingen av den enkelte
elevs progresjon og læring, i tillegg til videreføring av arbeidet med "vurdering for læring" og systematisk bruk av utvalgte læringsstrategier i alle fag. Denne utviklingen må foregå på alle arenaer; i klasserommet, i pedagogisk utviklingstid og i ledergruppen.

Alle elever på Lysejordet skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø. Trygt læringsmiljø er utgangspunktet for god læring. Gjennom elevundersøkelsen ser vi at noen elever opplever å være utrygge i friminuttene/ute. Tiltak iverksettes for å sikre at alle elever skal oppleve å være trygge og at de skal kunne si fra for å få hjelp.
Målene i planen er forankret i personal og ledelse gjennom prosessarbeid, da målsettinger handler om å bestemme hvilke mål som skal settes, forpliktelse til målene og kommunikasjon av målene. Vi har identifisert og valgt ut aktuelle risiki som kan hindre oss i å nå målene. Tiltakene som er satt inn skal øke sannsynligheten for å nå målene. Derfor må tiltakene vurderes og justeres jevnlig.


Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.

Kommentarer

Gjennom prosessarbeid i personalet og analyse av Lysejordet skoles resultater over tid, er risikoene vurdert. Vi vil jobbe videre med arbeidet rundt refleksjon og vurdering av egen undervisning slik at alle enkeltelever sikres sin faglige progresjon. Vurdering for læring og bruk av læringsstrategier er sentralt i dette arbeidet.

For å få dette til er det viktig at

  • Lærere reflekterer og justerer egne undervisning.
  • At lærere bruker VFL ( som mål, kriterier og vurdering) hensiktsmessig for å øke elevenes læring.
  • At elevene har etablert hensiktsmessige læringsstrategier
  • At det er etablert gode rutiner for oppføling av den enkelte elevs progresjon

 

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljøpreget av ro og orden, fritt for mobbing og vold

Kommentarer til risiko og tiltak

I elevundersøkelsen kommer det frem at de tilfellene vi har av plaging og mistrivsel oftest skjer i friminuttene. Skolens ansatte må ha felles forståelse for betydningen av inspeksjon og muligheten det gir for å fange opp elever som ikke trives.
Tiltaket går parallelt med det daglige arbeidet som bygger opp hele skolens læringsmiljø. Som ved gitte "caser" til klassemøtene og i elevrådet. VI følger vår plan for samarbeid for et godt læringsmiljø.


For å få dette til har vi dette året spesielt fokus på

  • Aktiv inspeksjon som fanger opp elevers mistrivsel.
  • Elevene melder fra dersom de ikke trives – eller ser andre som ikke har det bra

 

Osloskolens ledelse har høy grad av gjennomføringsevne

Kommentarer til risiko og tiltak

Observasjon og tilbakemeldinger på undervisning har effekt for elevers læring. Ledelsen skal fortsette sitt arbeid med observasjoner og utvikle kompetanse i å gjenkjenne når læring skjer i klasserommet. Dette vil skje i korte og lengre observasjonsøkter. Dette er i tråd med områdedirektørens krav, og et ønske om hyppigere og mer presis observasjon og tilbakemelding i større deler av personalet.


For å få dette til må

  • Observasjon og tilbakemelding til lærene ha god struktur og oppfølging