Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er plassert i linje mellom etatsjefen og rektor. Driftsstyret har

  • to representanter for foreldrene
  • to representanter for de ansatte
  • tre politisk oppnevnte representanter
  • to medlemmer i elevrådet har møte-, tale og forslagsrett.

For foreldrerepresentantene innstiller styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) til FAU som deretter innstiller til byrådet. Det skal også velges to vararepresentanter. Representanter for de ansatte kan ikke velges til leder for driftsstyret. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretærfunksjon.

Driftstyrets oppgaver

Driftsstyret har det overordnede ansvaret for planlegging og tilsyn med skolens virksomhet. Styret skal behandle og vedta skolens budsjett og årsplaner. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering og skal behandle saker om miljørettet helsevern. I driftsstyret er rektor den nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, men de bør hvert år bli forelagt en oversikt over klagesaker.

Referatene fra møtene i driftsstyret blir lagt ut på skolens hjemmeside. Der står også datoen for neste møte.
Møtene er åpne for foresatte.