Permisjonsreglement

Oslo skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Skriv en kortfattet søknad
  2. Send søknaden til skolens postmottak, eller direkte til trinnenes leder, senest 2 uker før ønsket fri. Se adresser lenger ned.

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

All søknad om permisjoner sendes til skolens kontor, eller direkte til trinnenes leder:

Lysejordet skoles postmottak: lysejordet@ude.oslo.kommune.no

 

1. og 7. trinn:

Rektor Ellen Bergsland

Ellen.Bergsland@ude.oslo.kommune.no   

     

2. og 3. trinn:
Ass.rektor Cathrine Grimsrud 

Cathrine.Grimsrud@ude.oslo.kommune.no  

 

4. og 5. trinn:

Inspektør Jon Heiberg             

Jon.Heiberg@ude.oslo.kommune.no   

            

6. trinn:

Sosiallærer Silje Kroglund        

Silje.Kroglund@ude.oslo.kommune.no