Hovedseksjon

Læringsmiljø

På overordnet systemnivå har vi en rekke felles standarder for alle skolens lærere, elever og andre voksne ansatte. Dette skaper gode, faste og forutsigbare rammer og normer – som betydningsfulle sider av hele skolens virksomhet.

 • Ved oppstart etter sommeren er alle lærere ute med gule vester for å ønske alle velkommen; Vi voksne er synlige, tydelige og har et felles ansvar for alle barna.
 • Lærerne skal være på plass i klasserommet FØR elevene
 • Lærerne har ansvar for en god start på hver time – og en rolig avslutning og utgang fra klasserommene, til friminutt eller skoleslutt har læreren ledelsesansvaret.
 • Hver morgen står lærer i døren og håndhilser og smiler til hver enkelt. Sørge for at alle blir sett og styrke den betydningsfulle relasjonen mellom lærer og elev.
 • Alle møter presis til timene.
 • Alle møter og arrangementer starter presis.
 • Under mottoet "GÅ ALDRI FORBI EN VELTET STOL" forventer vi at alle – barn og voksne bryr seg med det som ikke fungerer bra. Tar tak i saken –og melder fra til andre dersom man ikke mener man selv kan ordne opp. Unnvikenhet på småforseelser kan skape uklare normer – og uklare forventninger til elevenes atferd.

Tiltak for godt læringsmiljø

 • Elevrådsmøte annenhver uke. Gjennomgangstema er godt skolemiljø. Elevrådet følger opp resultater fra elevundersøkelsen. Ansvarlig: Rektor
 • Elevrådet arrangerer turneringer for elevene. Ansvarlig: Elevråd/inspektør
 • Ukentlige klassemøter på alle trinn - med tema godt skolemiljø. Ansvarlig: Kontaktlærere
 • Trivselsledere som arrangerer leker i friminuttene - elever fra 4. og 5. trinn. Ansvarlig: Inspektør
 • Fadderordning - elever på 6.trinn er faddere for 1.trinn. Følger faste opplegg i løpet av året. Ansvarlig: Sosiallærer
 • Diskotek to ganger pr år for 5., 6. og 7.trinn. Ansvarlig: Ass.rektor/Inspektør
 • Fellessamlinger for hele skolen. Ansvarlig: Ledelsen
 • Kulturverter - som blir gode forbilder - og som leder fellessamlinger. Ansvarlig: Inspektør
 • Fellesskapsopplevelser - "Løp for livet", skidag for alle, fellesdans, elever inviteres til forestillinger, arbeid på tvers av trinn. Ansvarlig: Ledelsen/Kontaktlærere
 • Skolemiljø er et tema på DS-møter og et eget utvalg. Skolemiljøutvalget (SMU), har dette som eneste tema. I SMU sitter foreldre, politikere, ledelsen og elevrådsstyret - og sakene er alltid knyttet til hvordan vi kan arbeide for at skolemiljøet skal bli godt for alle. Ansvarlig: Rektor
 • Fokus på alle foreldremøter - direkte og konkret kommunikasjon til skolen dersom elever ikke har det bra. Lav terskel for kontakt. Ansvarlig: Ledelsen
 • Fellesmøte mellom kontaktlærere og klassekontakter om høsten for å styrke samarbeidet skole/hjem - og der er også ett av temaene arbeidet med et godt klassemiljø. Ansvarlig: FAU/Ledelsen
 • Læringsmiljøgruppe som er ansvarlig for å håndtere mobbesaker. Ansvarlig: Ledelsen/Sosiallærer
 • Ekstern info til alle foresatte - med jevnlig fokus på vårt arbeid for et godt skolemiljø. Ansvarlig: Rektor
 • Lærere/ledere observerer i klasser der det er mistanke om mobbing/mistrivsel. Ansvarlig: Ledelsen
 • Enkeltvedtak fattes raskt ved melding fra elever, foresatte eller lærere; Ofte er enkeltvedtaket i begynnelsen knyttet til en systematisk kartlegging, logg, sosiogram m.m. Ansvarlig: Ledelsen
 • Bruk av eksterne rådgivere. For eksempel Brusetkollen eller læringsmiljøteamet; Begge instanser har spisskompetanse innenfor dette området. Ansvarlig: Ledelsen
 • Ukentlige stabsmøter med ledelse og sosiallærer for å ha en felles kunnskap om elever som strever, faglig eller sosialt på skolen. Ansvarlig: Ledelsen/Sosiallærer
 • Jevnlige møter mellom barnevernspedagogene på skolen og på AKS og rektor om tiltak som skal bidra til å hjelpe elever som strever sosialt - på tvers av trinn og klasser. Ansvarlig: Rektor/AKS
 • Lærere og ledelsen har inspeksjon i friminuttene med gule vester for å være synlige og tydelige voksne. Ansvarlig: Ledelsen
 • HEI-kampanje - smile til hverandre, se og bli sett - store og små. Ansvarlig: Ledelsen/elevrådet/kulturvertene
 • Policy for lærerne og ledelsen om å svare foresatte samme dag dersom de melder bekymring for egne barn. Om vi ikke kjenner til saken i det hele tatt, bekrefter vi at vi har mottatt henvendelsen og at vi sjekker saken raskt og innkaller til møte dersom det er ønskelig. Ansvarlig: Ledelse/lærere

Opplæringsloven kapittel 9a

Alle elever har rett til et godt skolemiljø.
Skolens ansatte har en plikt til å gjøre noe dersom elever ikke har det bra på skolen.

På Lysejordet har vi felles standarder:

Vi tar vare på hverandre.

Vi snakker pent til og om hverandre.

Vi har det pent og ordentlig rundt oss.

Vi møter presist til timene.

Vi har arbeidsro.